Aktywność seksualna – są to wszystkie działania związane z życiem seksualnym. Aktywność seksualna jest dziedziną, w której obserwuje się duże różnice pomiędzy płciami. Mężczyźni z reguły są bardziej pozytywnie nastawieni do seksu przed- i pozamałżeńskiego oraz zdecydowanie bardziej akceptują seks przelotny pozbawiony zaangażowania emocjonalnego pomiędzy partnerami. Aktywność seksualna mężczyzn zazwyczaj zaczyna się w młodszym wieku, obejmuje większą liczbę partnerek w ciągu całego życia i większą liczbę odbywanych stosunków. Badacze nie są zgodni, czy te różnice wynikają z większej tendencji do składania pochelbnych deklaracji czy ze zjawiska prostytucji. Aktywność seksualna obejmuję także masturbację – tutaj również odsetek mężczyzn do niej się przyznających jest znacznie wyższy od odsetka kobiet. Różnica dotyczy także tzw. podwójnego standardu, czyli mniejszej akceptacji dla seksu pozamałżeńskiego kobiet niż mężczyzn – w tym przypadku jednak zjawisko to silniej występuje u kobiet.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 439-440