Błąd pomiaru wyniku otrzymanego – jest jedną z odmian błędu standardowego. Błąd pomiaru wyniku otrzymanego określany jest wzorem:

SEM = SD, VI-r,, ,

Gdzie: SD – odchylenie standardowe rozkładu wyników testowych (X,) w badanej próbie; rn – współczynnik rzetelności testu obliczony jedną z dostępnych metod.

Błąd pomiaru wyniku otrzymanego jest definiowany jako odchylenie standardowe różnic: Xt – Xoa-

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 461

 

Klasyczna teoria testów psychologicznych – pomiar dokonywany za pomocą jakiegokolwiek testu psychologicznego jest obarczony jakimś błędem. Klasyczna teoria testów psychologicznych uznaje, że rzetelność można potraktować jako miarę dokładności pomiaru dokonywanego za pomocą testu – wyższa rzetelność to wyższa dokładność pomiaru zmiennej i mniejszy błąd pomiaru. Klasyczny model psychometryczny testu, zwany klasycznym został zaproponowany przez Gulliksena (1950).

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 458