Błąd pomiaru wyniku prawdziwego – poprzez dokonaine pomiaru testowego uzykujemy określone wartości wyniku otrzymanego (X,), na podstawie których możemy dokonać estymacji wartości wyniko w prawdziwych ( ). Błąd pomiaru wyniku prawdziwego odnosi się do faktu, że osoby o indentycznych wynikach prawdziwych mogą otrzymywać różne estymowane wyniki prawdziwe, ponieważ uzyskały różne wyniki otrzymane. Rozbieżność między estymowanymi wynikami prawdziwymi uzyskanymi od osób o identycznych wynikach prawdziwych to błąd pomiaru wyniku prawdziwego SEM^

SEM^ =

Gdzie: SEM – błąd pomiaru wyniku otrzymanego dany wzorem.

 to odchylenie standardowe rozkłądu z próby różnic.

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 462

 

Błąd estymacji wyniku prawdziwego – jest jedną z odmian błędu standardowego. Błąd estymacji wyniku prawdziwego dokonuje się według wzoru:

X’’’  = rIIXl+(]-r)Xl-

Błąd estymacji wyniku prawdziwego SEE dany jest wzorem:

SEE =  SEM

SEM – błąd pomiaru wyniku otrzymanego danym wzorem.

SEE jest różnicą pomiędzy wartością wyniku prawdziwego estymonwaną przez badacza, a wartością rzeczywistą tego wyniku. Błąd estymacji wyniku prawdziwego postwaje w skutek niedokładności odtworzenia faktycznej wartości wyniku prawdziwego. Jest on odcyhleniem standardowym rozkłądu z próby różnicy „A””- ”.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 462