Bojkot konsumencki – jest to próba podjęta przez jedną lub więcej grup osób, mająca na celu poprzez osiągniecie danych celów poprzez powstrzymanie się od kupowania pewnych produktów. Bojkot konsumencki może dotyczyć zarówno całej kategorii produktów, jednej konkretnej marki lub pojedynczego produktu. Niektóre bojkoty koncentrują się na działaniach medialnych z pominięciem ingerencji w rynek – piętnują bojkotowaną fimę. Są to bojkoty zorientowane na media. Pełny bojkot konsumencki jest zorientowany na rynek. Odróżnieniu podlegają bojkoty pośrednie i bezpośrednie – bezpośredni jest skierowany na instytucję, której chce się zagrozić, z kolei pośredni organizowany jest gdy nie jest to możliwe wprost. Wówczas bojkotowana jest inna instytucja, która jest w stanie wpłynąć na niedostępną firmę docelową. Taką sytuacją jest np. bojkot produktów pochodzących z kraju, które polityka nie odpowiada bojkotującym. Bojkot konsumencki typu pośredniego może nie dotykać zamierzonego celu, szkodząc przy tym osobom niewinnym z punktu widzenia bojkotujących.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 313-316