Efekt bumerangowy – pojęcie z zakresu teorii zmiany postaw. Efekt bumerangowy polega na tym, że przekazy od osób uznawanych za ekspertów w danej dziedzinie, a także takich ocenianych jako o czystych intencjach, atrakcyjnych i wykazujących podobieństwo do odbiorcy komunikatu, wywołują silniejsze zmiany postaw niż przekazy uzyskiwane od nadawców o małej wiarygodności, niepewnych i nieatrakcyjnych. Efekt bumerangowy ma miejsce wtedy, gdy przekaz od źródła o bardzo niskiej kompetencji wywołuje zmiany w kierunku przeciwnym niż zamierzony.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 219

Related Entries