Indywidualny styl radzenia sobie ze stresem – Dyspozycja osobowościowa do danego sposobu radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, podlegająca różnicom indywidualnym. Związany jest między innymi z podejściem do informacji o chorobie, które może przyjmować postać unikania informacji bądź wyczulenia na nie. Obie te strategie są przydatne, a chory najczęściej wybiera elastycznie między nimi. Relacja czujność-unikanie wydaje się być kluczowa i istotniejsza od obiektywnego dopasowania wobec sytuacji. (na przykład szczegółowe informowanie, dozowanie).

Cierpiałkowska, H. Sęk: Psychologia Kliniczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2016, s. 533- 535.