Analiza funkcjonalna – metoda badania zachowania (zwana także ABC, od: Antecedents, Behavior, Consequences), której celem jest opisanie warunków środowiska, wywierających wpływ na kształtowanie się zachowania. W tej koncepcji zachowanie jest ujmowane jako wynik zależny od zestawu wydarzeń występujących w otoczeniu. Często stosowana w celu zrewidowania przyczyn i określenia sposobów radzenia sobie np. z zachowaniem nieprzystosowawczym u dzieci. Tego rodzaju pomiar behawioralny składa się zazwyczaj ze szczegółowego opisu sytuacji uruchamiającej dane zachowanie, potencjalnych czynników wzmacniających, definicji zachowania temper tantrum, oraz opisu i analizy alternetywnych, zachowań, w tym sposobu ich uruchomienia oraz utrwalenia.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 387.