Czynniki niższego rzędu – w pięcioczynnikowym modelu osobowości Costy i McCrae’a, sześć czynników lub komponentów, stanowiących podsystem pięciu obszarów PMO. Do ich pomiaru służy kwestionariusz NEO-PI-R: każdemu z czynników przypisane jest osiem zdań testu. Do czynników niższego rzędu należą: towarzyskość, poziom aktywności, asertywność, poszukiwanie pobudzenia, pozytywne emocje i ciepło (dla ekstrawersji), prostolinijność, zaufanie, altruizm, skromność, wrażliwość i posłuszeństwo (dla ugodowości), zdyscyplinowanie, obowiązkowość, kompetencja, zorganizowanie, rozwaga, dążenie do osiągnięć (dla sumienności), lęk, koncentracja na sobie, depresja, niestabilność, impulsywność i wrogość (dla neurotyzmu) i wyobraźnia, poczucie piękna, uczuciowość oraz pomysłowość (dla otwartości na nowe doświadczenia).

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 273-275.