Czynniki wyższego rzędu – w wielopoziomych teoriach cechowych tzw. superczynniki, czyli twory powstające na wyższym stopniu organizacji cech przez połączenie niektórych z nich. Superczynniki zostały wyróżnione za pomocą analizy czynnikowej drugiego stopnia, poprzez uprzednią analizę czynników cechowych. Przykładem czynnika wyższego rzędu może być ekstrawersja, utworzona z aktywności, wybuchowości i towarzyskości. Superczynnik dotyczy pewnego kontinuum określonego przez biegunowo odmienne znaczenia, jak introwersja-ekstrawersja.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 235, 241.