Efekt negatywności – jest jednym ze składników asymetrii ocen. Polega na tym, że jesteśmy bardziej skłonni brać pod uwagę negatywne informacje (np. o wadach danej osoby), niż pozytywne (np. o jej zaletach) przy konstruowaniu ogólnej oceny. Efekt negatywności wiąże się z lepszym przyswajaniem i różnicowaniem komunikatów o negatywnej treści. Wskazuje na to między innymi większa ilość negatywnych określeń zachowania człowieka w wielu językach naturalnych, niż pozytywnych. Ludzie mają także tendencję do szukania mocniejszych argumentów przy uzasadnianiu sądów negatywnych, niż pozytywnych oraz wymagają tego samego od innych. Na efekt negatywności wpływ ma dziedzina, jakiej dotyczy ocena. Jeśli ocena ma dotyczyć moralności ludzie mają skłonność do przypisywania negatywnych cech innym osobom na podstawie nawet nielicznych informacji o postępowaniu wbrew normom społecznym. Natomiast na przykład w dziedzinie sprawności efekt negatywności ma mniejsze znaczenie, gdyż jesteśmy bardziej skłonni porażki, np. podczas egzaminu, tłumaczyć czynnikami sytuacyjnymi, a nie chociażby brakiem inteligencji danej osoby.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 123