Ewaluacja
Kolejny – po przeprowadzeniu interwencji – składnik strategii osiągania zmiany w psycholoicznych
programach interwencyjnych. Etap ewaluacji polega na ocenie tego, na ile efekt interwencji jest
zbieżny z jej planem. Projekt ewaluacji powinien zawierać klarownie określone kryteria i
wskaźniki, wynikające bezpośrednio z charakteru specyficznego celu i kroków do osiągnięcia
go.Wniosek o poziomie efektywności może zostać po dokonaniu analizy przeprowadzonej na
podstawie stosownych pomiarów. Cztery standardy ewaluacji obejmują: 1) oparcie programu na
poprawnej metodologii i empirycznie zweryfikowanej teorii 2) statystyczną istotność pozytywnych
rezultatów 3) możliwość replikacji i uzyskania w jej wyniku pozytywnych efektów 4) trwałość
efektów, rozumianą jako ich obecność po roku od zakończenia programu.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 375-377.