Libido – jest to forma energii psychicznej w psychoanalitycznej teorii popędów. Związana jest z popędem seksualnym. Libido może zostać obsadzone na obiekty bądź osoby, a także na zjawiska psychiczne – wyobrażenia oraz struktury. Proces ten nazywa się kateksją. W stanie narcyzmu pierwotnego energia libido jest związana w pewnym stopniu z każdym organem ciała, zaś w toku rozwoju psychoseksualnego ulega uwolnieniu i powiązaniu z konkretnymi osobami – libido narcystyczne zamienia się w libido podmiotowe. Umożliwia to zbudowanie więzi, a jeżeli związek zostanie przerwany energia ponownie wiąże się z ciałem osoby (to tzw. narcyzm wtórny). Kateksja powoduje różnicowanie świata, przedmiotów i osób ze względu na ich ważność. Zależność między libido związanym z ego, a kierowanym na inne obiekty wiąże się ze stopniem nasilenia miłości i szacunku do samej siebie danej osoby. Kateksja ego, bądź superego oraz zaspokajanie popędów powodują rozładowanie libido, zaś niemożność rozładowania prowadzi do fiksacji, czyli zastoju energii. Czasem prowadzi też do regresji, czyli cofania do etapów rozwoju, na których libido zostało zatrzymane.

Literatura:

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 105