Podejście holistyczno-funkcjonalne – jest to jeden z podstawowych modeli zdrowia, funkcjonujących w naukach o zdrowiu. Podejście holistyczno-funkcjonalne próbując ująć w jedną całość współzależność pomiędzy ciałem i psychiką znalazło wyraz w medycynie psychosomatycznej i medycynie behawioralnej. W centrum zainteresowania w tym modelu są więc zależności między procesami psychicznymi a funkcjami somatycznymi i biologicznymi. Podejście holistyczno-funkcjonalne definiuje zdrowie jako proces dynamicznego równoważenia pomiędzy potrzebami człowieka, a wymaganiami otoczenia, zaś poziom zdrowia związany jest z jego zasobami oraz oddziaływującymi na niego stresorami. W tym modelu podkreśla się także świadomą aktywność podmiotu jako ważny czynnik związany z utrzymywaniem zdrowia.

Literatura:

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 57