Teoria nakładów rodzicielskich – sformułowana przez Roberta Triversa (1972). Rozwinął on pierwotną, ewolucjonistyczną teorię Darwina o doborze płciowym o dwie prawidłowości nim rządzące. Teoria nakładów rodzicielskich wskazuje na asymetrię tychże przy wychowywaniu potomstwa jako czynnik wpływający na zróżnicowanie zachowań godowych i seksualnych pomiędzy osobnikami obu płci. Samice, jako że ponoszą większe nakłady związane z wychowaniem potomstwa (co jest szczególnie widoczne np. u ssaków, gdzie ciąża i laktacja pochłaniają bardzo dużo czasu i energii samicy) są dużo bardziej ostrożne i „wybredne” w doborze partnera. Z drugiej strony samce ponoszą mniejsze koszty, za to mają tendencje do silniejszej rywalizacji wewnątrzpłciowej o dostęp seksualny do samic. Teoria nakładów rodzicielskich Triversa stała się później inspiracją dla innych badaczy przy tworzeniu teorii strategii seksualnych u ludzi (Buss i Schmitt, 1993).

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 446