Test Apercepcji Tematyczne – test diagnostyczny zaliczany do metod projekcyjnych, stworzony przez H. Murraya i Ch. Morgan. Test Apercepcji Tematycznej składa się z kart ilustrujących osoby w różnych sytuacjach życiowych oraz z motywami abstrakcyjnymi. Zadaniem badanego jest opowiedzenie historii na podstawie obrazu przedstawionego na karcie, z uwzględnieniem fabuły, przewidywanego rezultatu, a także cech i uczuć występujących postaci. Obrazy są dobrane w taki sposób, aby umożliwiać badanemu szerokie pole do interpretacji. Niektóre z kart TAT-u przypisane są do badania wyłącznie jednej płci. Uzasadnienie działania TAT leży w teorii psychodynamicznej i założeniu, że badany jest nieświadomy, że opisując sytuację w istocie werbalizuje swoje własne nieuświadomione skłonności. Tym samym zakłąda się, że ukryta motywacja jest związana z wyrażaną treścią, a rzeczywiste zachowanie z fantazją badanego. Ze względu na możliwość systematycznego opracowania ilościowego wyników, TAT znalazł szerokie zastosowanie badaniach nad motywacją oraz w praktyce klinicznej, zarówno w ramach teorii psychoanalitycznych, jak i w innych. Jak każdy test projekcyjny, TAT ma ograniczoną możliwość weryfikacji oraz oceny trafności i rzetelności. Jednocześnie jest dobrym narzędziem do poznania fantazji pacjenta.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. s.121-123.