Test Przymiotników i Dyferencjał Semantyczny – testy opracowane w celu badania znaczenia pojęć i pomiaru postaw, wykorzystywane również do pomiaru cech osobowości. Są jednym ze sposobów stosowanych w próbach uzyskiwanie subiektywnych sprawozdań dotyczących „Ja”. Test przymiotnikowy polega na zaznaczaniu przez badanego przymiotników, które w jego ocenie opisują go w najlepszy sposób. Dyferencjał semantyczny jest przeprowadzany za pomocą siedmiostopniowych skal, dotyczących przymiotników będących biegunowymi przeciwieństwami (na przykład: dobry, zły). Jej zadaniem jest umiejscowienie na nich punktów „Moje Ja” i „Moje Ja Idealne”. Q-sort jest elastycznym narzędziem badawczym, ponieważ uzyskane dzięki niemu dane z jednej strony mogą posłużyć do wykorzystania w analizie statystycznej, a z drugiej strony umożliwia on pewną dowolność w decyzji badacza dotyczącej wykorzystanych skal. Narzędzie to nie jest więc wystandaryzowane: używane pojęcia mogą zostać wybrane w odniesieniu do konkretnej osoby badanej.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 178-181.