Anulowanie – w psychoanalitycznej teorii osobowości Freuda jeden z mechanizmów obronnych, często współwystępujący z mechanizmem izolacji. Polega on na wykonywaniu czynności o (często zrytualizowanym) charakterze magicznym, w którym wykonanie drugiej czynności „anuluje” zaistnienie pierwszej. Ten mechanizm obronny przejawia się w kompulsjach, polegających na doświadczaniu niemożliwego do odparcia przymusu wykonywania jakiejś czynności. Można zauważyć go także w obrzędach religijnych, przesądach lub zabawach dziecięcych.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.111