Wpływ społeczny – jest to proces, prowadzący do zmiany opinii, uczuć bądź zachowań osoby wskutek działań, myśli i uczuć innych osób. Teorię wpływu społecznego stworzył Bibbo Latané w 1981. Wpływ społeczny może być zarówno uświadomiony bądź nieuświadomiony, zamierzony i niezamierzony. Dzięki wzajemnym oddziaływaniom pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami może rozwijać się życie społeczne. Trzy najbardziej charakterystyczne formy, jakie może przybierać wpływ społeczny to: naśladownictwo, konformizm oraz posłuszeństwo. Naśladownictwo, także jako modelowanie to świadome przejmowanie zachowań innej osoby, „modela” i jest opisane przez teorię społecznego uczenia się. Konformizm to dostosowywanie swoich postaw i zachowań do grupy, czy to ze względu na wiarę w słuszność panujących w niej poglądów (wpływ informacyjny), czy to ze względu na uniknięcie odrzucenia społecznego i chęć dostosowania się do panujących wewnątrz grupy norm (wpływ normatywny). Podstawowe mechanizmy, na jakich opiera się wpływ społeczny scharakteryzował Robert Cialdini (2001), jest to: zaangażowanie w działanie, pragnienie słuszności, lubienie, reguła wzajemności oraz reguła niedostępności.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 246-255, 414