Efekt aureoli – polega na przypisywaniu bardziej pozytywnych cech osobom o większej atrakcyjności fizycznej. Pozytywna reakcja afektywna na ładną osobę wpływa na sposób, w jaki oceniane są jej cechy. Badania (Eagly i in. 1991) wykazały, że atrakcyjność fizyczna wywiera niejednolity wpływ na poziom wartościujących ocen. Efekt aureoli ma największy wpływ na ocenę całościową i ocenę umiejętności interpersonalnych, mniejszą zaś na asertywności, zdolności intelektualnych i adaptacyjnych. Natomiast wpływ na ocenę moralności i altruizmu pozostaje niewielki. Efekt aureoli wydaje się nie dotyczyć w pozytywny sposób wszystkich sądów o charakterze wartościującym, gdyż inne badania (Dermer, Thiel, 1975) pokazały, że osoby atrakcyjne są częściej uznawane za próżne, zarozumiałe i niedochowujące wierności.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 287

Related Entries